Gå direkt till innehåll
Jordbruksverket och Tillväxtverket möjliggör enklare miljöprövning för företag med djurhållande verksamhet

Pressmeddelande -

Jordbruksverket och Tillväxtverket möjliggör enklare miljöprövning för företag med djurhållande verksamhet

Gödselspridning och dess miljöpåverkan bör inte ingå i den miljöprövning som görs för företag med djurhållande verksamhet. Det rekommenderar nu Jordbruksverket i syfte att göra miljöprövningen enklare och mer likvärdig oavsett var i landet företaget verkar. Tydligt och mer lika för företagen är målet när Jordbruksverket och Tillväxtverket gemensamt arbetar med att förenkla för företagen.

Djurhållare som har många djur behöver anmäla det till kommunen eller söka miljötillstånd hos länsstyrelsen, eftersom stora djuranläggningar kan påverka miljön och störa närliggande områden. För en del djurhållande företag har det varit otydligt vad som egentligen gäller vid miljöprövningen och företagen har också råkat ut för olika bedömningar i sina myndighetsprocesser.

Mer enhetlig anmälnings- och tillståndsprocess
Ett område som varit särskilt svårbedömt är gödselspridningen och dess miljöpåverkan. Det har uppmärksammats av Jordbruksverket och Tillväxtverket i olika sammanhang. Därför förtydligar Jordbruksverket nu, i en vägledning till prövande myndigheter, att gödselspridning och dess miljöpåverkan inte bör ingå i prövningen. Ett förtydligande som ger förutsättningar för en mer enhetlig process hos kommuner och länsstyrelser.

Bedömningen grundar sig i att gödselspridning och odling inte är tekniskt knutna till djurhållning, och att utsläpp och föroreningar från odling därför inte hänger ihop med djurstall. De utsläpp som en odling medför regleras genom generella regler, som gäller för alla jordbrukare i Sverige.

– Det här är helt i linje med Jordbruksverkets förenklingsarbete. Genom att tydliggöra vad vi anser ska ingå i en anmälnings- eller tillståndsprocess för djurhållande verksamheter vill vi bidra till att villkoren för företagen blir mer förutsägbara och handläggningstiderna kortare, säger Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket.

Utgår från företagens behov
Arbetet med att förenkla för djurhållande verksamheter har skett inom ramen för ett uppdrag, som handlar om att förenkla processen för miljöfarlig verksamhet inom livsmedelskedjan. Ett uppdrag som leds av Tillväxtverket, i samverkan med bland annat Jordbruksverket.

– Samarbetet med Jordbruksverket möjliggör en förenkling inom befintlig lagstiftning. Genom att utgå från företagens behov och bidra med en tolkning av reglerna blir det enklare för företagen, med minskat uppgiftslämnande och mer lika handläggning, oavsett var i landet företagen verkar, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Jordbruksverket har en vägledande funktion i prövningsprocessen. Beslut om tillstånd fattas av miljöprövningsdelegationerna. Beslut vid anmälan tas av länsstyrelse eller kommun.

Fakta: Det här bör ingå i en tillståndsprövning eller anmälan av en djurhållande verksamhet

  • Det är djurhållningen som är tillstånds- eller anmälningspliktig, och inte växtodlingen. Det är djurhållningens påverkan på miljön och närområdet som ska beskrivas.
  • De delar som ingår i djurhållningen är, enligt Jordbruksverkets bedömning, djurstallar samt lagringsutrymmen för foder och gödsel.
  • Djurhållaren bör exempelvis beskriva lukt och buller från djurstallarna, foderhanteringen och gödsellagringen samt transporter till och från dessa platser.

Källa: Miljötillstånd för stor djurhållning (nötkreatur) Jordbruksverket.se

Kontakt för journalister

Vid frågor om miljöprövning och vägledning för djurhållande verksamheter kontakta Jordbruksverket

Johannes Eskilsson, Växtnäringshandläggare Jordbruksverket
förnamn.efternamn@jordbruksverket.se

Vid frågor om uppdraget med att förenkla processen för miljöfarlig verksamhet inom livsmedelskedjan kontakta Tillväxtverket

Åsa Talamo, Enhetschef Tillväxtverket
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191