Följ Tillväxtverket

Kraftsamling för stöd till företag att övervintra krisen

Nyhet   •   Sep 30, 2020 15:11 CEST

Det har nu gått sex månader sedan Tillväxtverket fick uppdraget att hjälpa företag som drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Vi får många frågor om hur det går för de som tar del av stödet för korttidsarbete och hur vi har arbetat med uppdraget – här ger vi en sammanfattning av arbetet så här långt.

För att hjälpa företag som hamnat i kris under pandemin har regering och riksdag förstärkt stödet för korttidsarbete. Det innebär att medarbetare kan permitteras under en period i stället för att sägas upp. Staten går in och täcker upp delar av lönen till anställda. På så sätt får företagen en chans att ”övervintra” och behålla medarbetare, tills den ekonomiska stabiliteten är tillbaka. Det finns också möjligheter för arbetsgivaren att använda den permitterande tiden för kompetenshöjande insatser, om avtalet med arbetstagaren medger det.

Tillväxtverket fick 16 mars regeringens uppdrag att hantera stödet. Omedelbart började myndigheten ett intensivt arbete för att lösa uppgiften. Handläggare rekryterades och lånades in från andra myndigheter. Ett aktivt samarbete inleddes med bland annat Bolagsverket och Skatteverket. Ansökan öppnades 7 april.

-Vi har också haft en tät dialog med näringslivets branschorganisationer. Vi informerar om hur vi jobbar och får värdefulla synpunkter om vad vi kan göra bättre, säger Laura Brandell Tham, enhetschef på Tillväxtverket.

Hittills har 117 000 beslut fattats
Parallellt med att öka bemanningen har ett nytt ansökningssystem byggts, rutiner skapats och medarbetare fått utbildning. Fokus har varit att skyndsamt hantera alla ansökningar och betala ut preliminärt stöd.

Företagen gör i det digitala ansökningssystemet både ansökan, stämmer av hur de använder stödet och ansöker om mer.

Intresset från företag att ta del av stödet har varit stort. Fram till i slutet av september har 84 000 ansökningar om stöd inkommit. Drygt 70 000 av dessa har beviljats stöd och cirka 29 miljarder kronor har betalats ut.

- Vi har på ett drygt halvår tagit mer än 117 000 beslut inom ramen för korttidsarbetet, säger Laura Brandell Tham.

Utförliga kontroller genomförs

De som får stöd behöver stämma av användningen av stödet var tredje månad. De har då också möjlighet att ansöka om mer stöd. Handläggningen av detta kräver fler kontroller än den första ansökan om stöd. Det gör att det kan ta längre tid att få besked om fortsatt stöd.

Hittills har 65 500 av de drygt 70 000 stödmottagarna stämt av sina första tre månader av stödet. Två tredjedelar av dessa avstämningar har nu handlagts av Tillväxtverket. Resterande avstämningar kräver mer handläggning, det kan till exempel vara en kontroll av inbetalade arbetsgivaravgifter för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet. Vi prioriterar att handlägga de som också ansökt om mer stöd först. Av de som nu väntar på beslut om den första avstämda perioden i stödet har två tredjedelar, dvs ca 12 500 också ansökt om ytterligare stöd.

Alla ansökningar genomgår flera noggranna kontroller. De är viktiga både för att säkra att stödmottagarna får det stöd de har rätt till och för att säkra att skattemedel används på rätt sätt. Genom kontrollerna har hittills cirka 7 000 ansökningar fått avslag. Det motsvarar 1 miljard kronor i ansökt stöd. Ett av skälen till avslag kan vara misstanke om bedrägeriförsök. Ytterligare återkrav väntar för dem som inte i tid redovisat hur de använt stödet de första tre månaderna och cirka 1 800 återkrav där aktieutdelningar gjorts på ett felaktigt sätt under stödperioden är på gång.

- Vi måste säkerställa att hanteringen sker på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt och att företagen får det stöd de har rätt till. Det ligger i såväl företagens som skattebetalarnas intresse, att det verkligen blir rätt. Det gör tyvärr att det för vissa företag tar lite längre tid innan man får besked om sin avstämning, säger Laura Brandell Tham.

Lagen för korttidsstöd har anpassats flera gånger och tillämpningen har prövats.

- Det har gjort att vi behövt anpassa hur vi utvecklar våra system och hur vi jobbar med handläggningen, säger Laura Brandell Tham.

- Vi fortsätter att utveckla rutiner och digitala tjänster för att möta behoven.