Gå direkt till innehåll
Utvärdering av EU-insatser: Ökad konkurrenskraft i regionerna

Pressmeddelande -

Utvärdering av EU-insatser: Ökad konkurrenskraft i regionerna

EU-investeringarna i Sverige har lett till ökat företagande, fler samarbeten och bättre infrastruktur. Men satsningar på växande företag skulle kunna öka tillväxten ytterligare i
regionerna.

Det är några av slutsatserna i den effektutvärdering som konsultföretaget Oxford Research har gjort av de åtta svenska regionala strukturfondsprogrammen under perioden 2007-2013. Utvärderingen grundar sig bland annat på Tillväxtverkets analyser av hur programmen påverkar den regionala tillväxten.

Några slutsatser:

o EUs regionala strukturfondsprogram har bidragit till strukturomvandling mot ökat entreprenörskap, bättre innovationsmiljöer, regional attraktivitet och förbättrad infrastruktur.

o Insatserna har smalnats av och koncentrerats jämfört med tidigare programperioder.

o Regionala partnerskap gör att det svenska genomförandet står sig väl i ljuset av EU:s övriga medlemsstater, även om inte Lissabonagendans mål nås.


Utvärderingen visar också på områden som behöver stärkas om Europa 2020-strategins övergripande mål om smart och hållbar tillväxt för alla ska kunna nås under nästa programperiod 2014 – 2020.


Förslag på förbättringar:

o Fleroch mer långsiktiga insatser för att stärka entreprenörskulturen och företagsklimatet.

o Stödet till regionala innovationsmiljöer måste bygga mer på näringslivets medverkan och mindre på högskolornas och universitetens forskningsagenda.

o EU:s insatser för regional tillväxt måste flätas samman med insatserna för fler i arbete och kompetensutveckling.

– Att öka näringslivets medverkan och förenkla så mycket det går är något som vi tar vara på i planeringen av nästa programperiod, säger Göran Theolin, chef för förvaltande myndighet och stf generaldirektör.


Fakta

Effektutvärderingen har beställs av Tillväxtverket och gjorts av Oxford Research med vetenskapligt stöd från professorer vid Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Tillväxtverket har fått förnyat förtroende som förvaltande myndighet för EUs regionala strukturfondsprogram 2014 – 2020. Lärande genom löpande utvärdering används för att förbättra genomförandet och få kunskap om resultat och effekter.

Ytterligare information:

Göran Brulin, ansvarig för följeforskning och utvärdering av EUs regionala strukturfondsprogram Tillväxtverket 08-681 95 19

Stefan Renlund, enhetschef Utveckling Tillväxtverket 08-681 91 49


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material